Фізика 7 клас

7 клас (Тематика та зміст навчального матеріалу)

Фізика як наука. Вимірювання фізичних величин.

 1. Механічні, теплові, електричні, магнітні та оптичні явища.
 2. Вимірювання та вимірювальні прилади. Фізичні величини та їх одиниці. Системі СІ. Ступеневі показники, робота з ними. Перехід до різних одиниць вимірювання.
 3. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму. Залежність площі поверхні та об’єму тіл від лінійних розмірів тіла.
 4. Визначення ціни поділки шкали приладу. Точність вимірювання. Похибки вимірювань.

Будова речовини

 1. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл.
 2. Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома (електрон, протон, нейтрон). Таблиця Менделєєва та робота з нею. Молекулярна будова твердих тіл, рідин, газів.
 3. Дифузія. Агрегатні стани речовини. Переходи до різних агрегатних станів. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах.
 4. Густина речовини. Сплави, густина сумішей та сплавів.
 5. Пружні властивості твердих тіл.
 6. Явище змочування. Капілярні явища.
 7. Стисненність газів.

Механіка

Кінематика

 1. Механічний рух та його характеристики.
 2. Швидкість. Шлях, переміщення. Відносність швидкості.
 3. Швидкість рівномірного руху. Середня швидкість нерівномірного руху.
 4. Графічне зображення руху.
 5. Прямолінійний рівномірний та нерівномірний рухи.
 6. Рівномірний рух матеріальної точки по колу.
 7. Коливальний рух. Маятники.

Динаміка

 1. Інерція. Інертність. Маса.
 2. Густина речовини.
 3. Взаємодія тіл. Сила. Графічне зображення сил. Рівнодійна.
 4. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага тіла.
 5. Деформації та їх види. Сила пружності.
 6. Сила тертя. Коефіцієнт тертя.
 7. Тиск. Сила тиску.
 8. Тиск в газах та рідинах. Тиск рідини на дно й стінки посудини.
 9. Передавання тиску рідинами та газами. Закон Паскаля.
 10. Сполучені посудини.
 11. Атмосферний тиск. Дослід Торрічеллі.
 12. Вимірювання тиску. Манометри. Барометри.
 13. Насоси.
 14. Сила Архімеда. Закон Архімеда.
 15. Плавання тіл. Повітроплавання.

Взаємодія тіл, механічна робота, енергія

 1. Механічна робота і потужність.
 2. Механічна енергія. Кінетична й потенціальна енергії, як приклад існуючих типів енергії.
 3. Закон збереження повної механічної енергії.
 4. Умови рівноваги тіл. Правило моментів.
 5. Прості механізми: Важіль. Блоки.
 6. «Золоте правило» механіки.
 7. ККД механізму

Рекомендовані теми для завдань до контрольної роботи за I семестр:

 • Залежність площі поверхні та об’єму тіл від лінійних розмірів тіла.
 • Визначення ціни поділки шкали приладу. Точність вимірювання.
 • Будова атома (електрон, протон, нейтрон). Таблиця Менделєєва.
 • Швидкість. Шлях, переміщення. Відносність швидкості.

Рекомендовані теми для завдань до річної контрольної роботи:

 • Густина речовини. Сплави, густина сумішей та сплавів.
 • Сили природи: Сила пружності
 • Сили природи: Тертя.
 • Сили природи: Всесвітнє тяжіння.
 • Взаємодія тіл: Сила пружності.
 • Умови рівноваги тіл.
 • Прості механізми. Важіль. Блоки.
 • Робота та її потужність.
 • Кінетична енергія.
 • Потенціальна енергія.
 • Механічна енергія, її змінення та збереження.
 • Золоте правило Механіки.
 • ККД механізму.