Фізика 9 клас

9 клас (Тематика та зміст навчального матеріалу)

I семестр

Повторювальний курс за 7 та 8 класи

 1. Фізична картина світу, будова речовини (молекули, атоми, нейтрон, протон, електрон), агрегатні стани речовини (рідкий, твердий, газоподібний).
 2. Розмірності фізичних величин, робота з ними, ступеневі показники, скорочені позначення приставок, система СІ.
 3. Механічний рух. Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість. Середня швидкість нерівномірного руху. Рівномірний рух по колу. Лінійна та кутова швидкості. Період. Частота. Коливальний рух. Період коливань математичного та пружинного маятників. Довжина механічної хвилі. Графічне зображення рухів.
 4. Взаємодія тіл. Сила. Сили тяжіння, пружності, тертя. Вага тіла. Маса. Густина речовини. Графічне зображення сил.
 5. Тиск твердих тіл, рідин, газів. Сила Архімеда. Умови плавання тіл.
 6. Механічна робота. Потужність. Енергія. Кінетична і потенціальна енергії. Закон збереження повної механічної енергії. Прості механізми. Момент сили. “Золоте правило” механіки.
 7. Температура. Абсолютна шкала температур. Шкала Цельсія. Внутрішня енергія тіла та способи її зміни. Кількість теплоти. Рівняння теплового балансу. Плавлення та кристалізація. Випаровування та конденсація. Теплота згоряння палива.
 8. Прямолінійне поширення світла. Закони дзеркального відбивання та заломлення світла. Плоске дзеркало. Збиральна та розсіювальна лінзи. Побудова зображень в лінзах. Формула тонкої лінзи. Оптична сила та збільшення лінзи.

 

ІІ семестр

Електричне поле

 1. Електризація тіл. Електричний заряд і його властивості. Провідники та діелектрики.
 2. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Електричне поле.

Електричний струм

 1. Електричний струм та умови його існування. Дії струму. Напрям струму. Електричне коло.
 2. Сила струму та її вимірювання. Амперметр. Електрична напруга. Вольтметр. Електричний опір. Закон Ома для ділянки кола. Питомий опір провідника. Реостати.
 3. Послідовне та паралельне з’єднання провідників. Робота і потужність струму. Закон Джоуля-Лєнца.
 4. Електричний струм в металах. Залежність опору провідника від температури. Струм в рідинах, закон електролізу. Струм в газах, несамостійний і самостійний розряди. Електричний струм у напівпровідниках.

Магнітне поле

 1. Постійні магніти. Магнітне поле. Лінії магнітного поля. Магнітне поле Землі.
 2. Магнітна дія струму. Магнітне поле провідника зі струмом. Правило свердлика. Магнітне поле котушки зі струмом. Правило правої руки. Електромагніти.
 3. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Правило лівої руки. Електродвигун.
 4. Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея.

Атомне ядро

 1. Будова атома та атомного ядра. Досліди Резерфорда.
 2. Радіоактивне випромінювання. α-, β-, γ-промені. Активність радіонукліда. Правила зміщення. Період піврозпаду. Поглинута та еквівалентна дози іонізуючого випромінювання.