Інформатика 9 клас

9 клас (Тематика та зміст навчального матеріалу)

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Основні поняття інформатики. ОС Windows

 • Техніка безпеки. Правила роботи у комп’ютерному класі.
 • Правила роботи в локальній мережі. Клавіатурний тренажер.
 • Повторення. Класифікація програмного забезпечення. Операційна система Windows. Файл, папка (каталог), шлях до файлу, ієрархічна структура. Організація навігації у Windows.

Операції з файлами та архівами

 • Стиснення інформації. Архівація файлів.
 • Типи архівів та їх параметри. Інтерфейс програм WinRar та WinZip. Команди управління файлами та архівами.
 • Файлові менеджери. Інтерфейс користувача FAR та Total Commander. Операції з файлами та архівами.
 • Віруси. Типи вірусів. Виникнення та розповсюдження.
 • Антивірусні програми. Класифікація, приклади.

Текстовий процесор MS Word та технології обробки текстової інформації

 • Системи опрацювання текстів, їх класифікація, призначення та основні функції. Формати текстових файлів та перетворення формату текстового файлу.
 • Елементи інтерфейсу текстового процесора MS Word. Основні об’єкти документа: сторінка, розділ, абзац, слово, символ. Методи представлення документу.
 • Довідкова система.
 • Введення тексту та переміщення по документу. Вставка спеціальних символів в текст документу. Таблиця символів.
 • Робота з кількома документами.

Введення, редагування, форматування текстового документа

 • Виділення окремих об’єктів документу та операції із виділеними фрагментами тексту.
 • Форматування окремих об’єктів документу. Використання вікон діалогу Шрифт та Абзац. Засоби автоматизації форматування.
 • Стилі. Створення стилю за зразком та його модифікація. Створення стилю користувача.
 • Списки: маркіровані, нумеровані, багаторівневі. Перетворення тексту в список.

Таблиці в текстовому документі MS Word

 • Об’єкти таблиці: рядок, стовпчик, комірка та основні операції з ними. Форматування таблиць, додавання обрамлення та заливання.
 • Перетворення тексту у таблицю та навпаки.
 • Сортування даних та організація простих обчислень.

Об’єкти в середовищі текстового процесору MS Word. OLE-технології

 • Графічні об’єкти. Створення графічних об’єктів засобами текстового процесору MS Word: графічних примітивів, автофігур та монтаж малюнка із об’єктів. Операції із кольором. Додавання тексту. Редагування об’єкту на рівні підоб’єктів та геометричні перетворення.
 • Імпорт малюнка із файлу. Додавання картинок із стандартної корекції ClipArt. Обтікання малюнку текстом.
 • Налагодження зображення.
 • Зв’язані та вбудовані об’єкти.
 • Об’єкти MS Equation. Створення та редагування формул. Визначення стиля та шрифту об’єкта MS Equation.

Робота з багатосторінковими документами в MS Word

 • Засоби автоматизації вводу та редагування тексту. Автотекст. Перевірка орфографії та граматики. Пошук та заміна, автозаміна.
 • Форматування багато сторінкових документів. Створення виносок, нумерація сторінок, колонтитулів. Оформлення тексту в колонках.
 • Гіперпосилання, їх створення та застосування. Закладки
 • Організація змісту документа, предметних покажчиків, списку ілюстрацій.
 • Структура документу. Використання режиму структури для організації багатосторінкових текстових документів. Операції із виділеними фрагментами тексту в режимі структури.
 • Корекція документу, параметри виправлень.
 • Оформлення тексту в колонках. Застосування розділів у багато сторінкових документах.

Технології обробки текстової інформації. Основи комп’ютерного діловодства.

 • Загальні вимоги до друкованих видань.
 • Вимоги щодо оформлення ділової документації. Поняття бланку організації та його реквізити. Типи бланків: загальний, бланк документа, бланк спеціального документа (наказ, довідка), бланк письма.
 • Автоматизація створення та ведення ділової документації. Розробка шаблонів документів, бланків та форм.
 • Поняття форми, її особливості. Панель інструментів Форма. Створення та захист форм.
 • Сервісні можливості MS Word. Злиття документів.
 • Конверти та наклейки.

Програми пакету Microsoft Office

 • Огляд програм пакету Microsoft Office для обробки текстової інформації. Інтерфейс та призначення пакетів: PowerPoint для розробки презентацій та Publisher для розробки публікацій.
 • Вимоги до публікацій та презентацій. Напрямки використання.
 • Вибір тем власних проектів. Постановка задачі.
 • MS PowerPoint Прийоми створення презентацій, структура та вміст слайдів. Додавання ефектів анімацій. Організація переходів слайдів.
 • Підготовка презентації для демонстрації.
 • MS Publisher. Розробка друкованої продукції засобами програми.
 • Редагування та форматування вмісту файлу.

Глобальна мережа Internet

 • Організація та принципи функціонування глобальної мережі.
 • Основні служби Internet.
 • Організація інформації на WEB-сторінках та принципи навігації.
 • Програми-браузери (Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera): призначення, правила роботи та налагодження.
 • Пошук інформації в мережі Internet Пошукові системи.
 • Електронна пошта. Принципи функціонування. Електронна адреса.
 • Мова HTML, основні теги.
 • Параметри тексту html-сторінки, робота з абзацами та фрагментами, застосування спец символів.
 • Програмування списків: маркірованих, нумерованих, вкладених.
 • Робота з гіпертекстом, прийоми організації переходів.
 • Додавання малюнків, фону сторінки.
 • Прийоми створення таблиць, приклади їх застосування.
 • Програми перекладачі.

Програмування

Середовище програмування C#.NET

 • Візуальне середовище програмування. Вікна, їх призначення, налаштування.
 • Форма, основні її властивості. Основні об’єкти, їх властивості, призначення.
 • Події, їх обробка у проектах. Командна кнопка.
 • Введення, виведення даних.
 • Прапорці, радіокнопки та їх використання у тестах.
 • Задачі:
  Створення простих проектів з використанням різних елементів управляння.

Циклічні алгоритми. Оператор циклу з параметром for…

 • Графічний екран, піксел, координати на екрані. Графічні методи для побудови ліній, кіл та прямокутників. Перо, пензель, їх властивості. Визначення кольору.
 • Циклічні алгоритми. Оператор циклу з параметром for.
 • Введення послідовності чисел із клавіатури.
 • Створення послідовності випадкових чисел, які належать заданому проміжку.
 • Задачі:
  Малювання графічних примітивів.
  Обчислення суми елементів заданого ряду. Відсотки. Знаходження дільників заданого числа.
  Підрахунок суми, кількості введених чисел за ознакою.
  Пошук максимального числа у послідовності.
  Табуляція функції.

Циклічні алгоритми. Цикли з умовою

 • Оператор циклу з передумовою while….
 • Оператор циклу з післяумовою do…while .
 • Порівняння операторів циклу з умовою. Розгалуження у циклах та після них.
 • Вкладені цикли. Перебір варіантів.
 • Задачі:
  Аналіз цифр числа довільної розрядності.
  Перевірка, чи є простим задане число. Переривання введення чисел за умовою.
  Прості дільники, знаходження НСД.
  Обробка послідовностей чисел різного типу, перевірка складних ознак чисел у послідовностях (прості числа, мають задану цифру та ін.).
  Перевірка, чи всі задані числа відповідають умові.
  Побудова таблиці множення.

Процедури та функції користувача

 • Процедури користувача, їх призначення. Формальні та фактичні параметри. Область дії параметрів. Локальні та глобальні змінні.
 • Функції користувача, їх призначення. Створення функцій. Особливості використання функцій.
 • Задачі:
  Створення процедури, яка розв’язує квадратне рівняння.
  Створення процедур, які складають та спрощують дроби.
  Створити процедуру, яка розв’язує квадратне рівняння та повертає до програми корені рівняння.
  Створення функції, яка визначає найбільший спільний дільник (найменше спільне кратне) двох чисел.

Одновимірні масиви

 • Поняття про табличні величини. Одновимірні масиви. Оголошення масиву, заповнення та виведення елементів масиву.
 • Пошук суми, кількості заданих елементів у масиві та його частині.
 • Пошук максимальних та мінімальних елементів масиву.
 • Робота з двома масивами.
 • Задачі:
  Заповнення масиву випадковими числами.
  Заповнення масиву за заданим правилом.
  Процедура заповнення списку елементами масиву.
  Визначення елементів, які більше середнього арифметичного.
  Створення та використання функції користувача для пошуку у масиві та його частині.
  Визначення номерів елементів, значення яких дорівнюють максимальному.

Перерозміщення та сортування елементів у масиві.

 • Пересування елементів масиву. Зсув елементів масиву.
 • Вставка елементу на задану позицію. Вилучення заданого елементу масиву.
 • Робота з елементом управляння ListBox. Вставка, вилучення елементу у списку та у масиві. Пересування елементів у ListBox. Робота з двома списками. Елемент управляння CheckedListBox.
 • Сортування масиву. Повільні методи сортування (методом простого обміну, метод вибору).
 • Пошук у відсортованому масиві.
 • Задачі:
  Переставити першу та другу половини масиву.
  Симетричне відображення елементів масиву.
  Зсув елементів масиву на один до початку.
  Видаленні з масиву елементу з певним номером.
  Видалення з масиву всіх від’ємних елементів.
  Додавання в масив елементу, значення якого введено з клавіатури.
  Вибір елементу у списку та видалення цього елементів із масиву.
  Вибір декількох елементів у списку та створення нового масиву, що складається з обраних елементів.
  Сортування частини масиву. Створення процедури сортування частини масиву.
  Підрахувати кількість однакових елементів у масиві.
  Метод бінарного пошуку.

Двовимірні масиви

 • Двовимірні масиви (матриці). Структура, заповнення, створення за заданим правилом. Виведення на форму. Елемент управління DataGridView. Заповнення двовимірного масиву за допомогою DataGridView.
 • Пошук суми, кількості елементів за умовою у масиві, стовпчику, рядку.
 • Пошук заданих елементів у частині двовимірного масиву: чверті, половині, діагоналі.
 • Симетрія у двовимірному масиві. Перестановки елементів, рядків, стовпчиків. Вставка, вилучення рядка чи стовпчика у масиві.
 • Масиви елементів управління.
 • Задачі:
  Записати у масив числа за заданою схемою. Заповнити масив числами, введеними до таблиці. Перевірка коректності введення даних.
  Знайти максимальний елемент та його координати у заданому рядку, стовпчику, усьому масиві.
  Знайти елементи (кількість, суму) у заданому стовпчику, рядку масиву.
  Перевірити, чи є масив магічним квадратом
  Відобразити масив симетрично зліва направо.
  Відобразити масив симетрично відносно головної діагоналі.
  Перемістити два рядки один з одним. Вилучити заданий стовпчик або рядок.

Список завдань для підготовки до вступу

Цикли (без використання масивів, рядків, колекцій)

 • Визначення та обробка цифр цілого числа.
 • Обробка послідовностей чисел:
  • заповнення випадковим чином, за правилом;
  • переривання введення за умовою;
  • знаходження суми, середнього арифметичного, максимального, мінімального значення, кількості, що задовольняють умові.

Функції

 • Створення та виклик методів користувача (функцій).

Одновимірні масиви (без використання методів Array, List)

 • Заповнення масиву випадковими числами в зазначеному діапазоні.
 • Виведення масиву до ListBox.
 • Визначення кількості та індексів елементів масиву, що задовольняють умові.
 • Знаходження середнього арифметичного, суми елементів всього масиву або його частини.
 • Знаходження середнього арифметичного, суми елементів масиву, що задовольняють умові.
 • Знаходження максимального / мінімального елемента та їх індексів у масиві або його частині.
 • Виведення індексів елементів масиву, рівних мінімальному / максимальному.
 • Обмін (перестановка) значень елементів масиву за умовою.

Двовимірні масиви

 • Заповнення масиву випадковими числами в зазначеному діапазоні.
 • Виведення масиву до dataGridView.
 • Визначення кількості елементів масиву за умовою.
 • Виведення індексів елементів, що задовольняють заданій умові.
 • Знаходження середнього арифметичного та суми елементів всього масиву, стовпчика, рядку, частини масиву.
 • Знаходження кількості та суми елементів масиву (стовпчика, рядку, частини масиву), що задовольняють умові.
 • Знаходження максимального / мінімального елемента та їх індексів у масиві або його частині.
 • Виведення індексів елементів масиву або його частини, рівних мінімальному / максимальному.

Приклади завдань для підготовки до вступу в 10 клас

Задача 1. Цикли

Ввести натуральне число. Вивести на екран суму цифр цього числа, менших за 7. Якщо в числі немає цифр, менших за 7, потрібно вивести 0.

Задача 2. Функції та послідовності

Написати функцію int Sum7 (int x), яка визначає суму цифр цілого числа, менших за 7.

В основному коді отримати послідовність з n випадкових чотиризначних чисел та вивести їх до ListBox. За допомогою створеної функції визначити, скільки в послідовності чисел, в яких сума цифр, що менші за 7, дорівнює 10.

Задача 3. Одновимірні масиви

Заповнити масив з n елементів випадковими цілими числами в діапазоні [-5; 20]. Визначити

 • середнє арифметичне непарних чисел;
 • максимальний елемент в другій половині масиву та його номер;
 • чи є в масиві від’ємні числа;
 • переставити в масиві максимальний (перший з них) та мінімальний (перший з них) елементи.

Задача 4. Двовимірні масиви

Заповнити двовимірний масив (n×m) випадковими числами в діапазоні [0; 30]. Визначити

 • середнє арифметичне елементів масиву;
 • скільки в масиві елементів, які більші за середнє арифметичне;
 • найменше число в останньому рядку та його індекси.