Математика 9 клас

9 клас (Тематика та зміст навчального матеріалу)

1. Повторення і систематизація навчального матеріалу з курсу 5 – 8 класів. 

Вимоги до рівня знань  учнів з тем попередніх років наведені в програмних вимогах для учнів 8 класу.

2.  Числові нерівності. Нерівності зі змінними.

 • упорядкованість множини дійсних чисел;
 • властивості числових нерівностей;
 • порівняння чисел, оцінювання величин;
 • доведення нерівностей, нерівність Коші та її застосування;
 • числові проміжки, розв’язування числових лінійних нерівностей;
 • об’єднання та перетин числових проміжків;
 • розв’язування систем та сукупностей лінійних нерівностей.

3. Метод інтервалів.

 • метод інтервалів для алгебраїчних нерівностей;
 • метод інтервалів для дробово-раціональних нерівностей;
 • модульні рівняння та модульні нерівності;

4. Функції. Графіки функцій.

 • поняття, означення функції, графік функції;
 • властивості функцій, читання графіків;
 • геометричні перетворення графіків функцій;
 • квадратична функція;
 • графіки функцій з модулями;
 • поняття графіка рівняння;
 •  побудова графіків рівнянь.

5. Квадратична функція. Квадратичні нерівності. Задачі з параметрами.

 • розв’язування квадратичних нерівностей розкладом на множники та методом інтервалів;
 • функціонально- графічний підхід до розв’язування квадратичних нерівностей;
 • задачі з параметрами на:
  а) дослідження властивостей квадратичної функції;
  б) дослідження кількості розв’язків квадратного рівняння.

6. Системи рівнянь другого степеня.

 • теореми про рівносильні перетворення систем рівнянь, теореми- наслідки;
 • аналітичні методи розв’язування систем рівнянь другого степеня;
 • графічне розв’язування систем рівнянь другого степеня.

7. Елементи прикладної математики. Ймовірність випадкової події.

 • поняття про математичне моделювання;
 • побудова математичних моделей реальних ситуацій;
 • розв’язування текстових задач на рух, роботу, відсотки;
 • випадкова подія, ймовірність випадкової події;
 • розв’язування задач на знаходження ймовірностей випадкових подій;
 • початкові відомості про статистику, найпростіші статистичні розрахунки.

8. Числові послідовності, прогресії.

 • означення, способи задання, властивості числових послідовностей;
 • арифметична прогресія, її властивості;
 • геометрична прогресія, її властивості;
 • нескінченно спадна геометрична прогресія.

10. Розв’язування трикутників.

 • поняття тригонометричного кола;
 • косинус, синус, тангенс, котангенс кутів від 0° до 180°, формули зведення для кутів 180°-α, 90°-α;
 • теорема косинусів та наслідки з неї;
 • терема синусів;
 • формули площі трикутників ( через радіуси вписаних та описаних кіл, формула Герона).

11. Правильні многокутники. Довжина кола та його частин.

 • означення правильного многокутника, властивості правильних многокутників, побудова;
 • довжина кола, довжина дуги кола;
 • площа круга, кругового сектора та кругового сегмента.

12. Декартові координати на площині.

 • прямокутна система координат на площині;
 • поділ відрізка у даному відношенні;
 • відстань між точками в координатах;
 • рівняння кола;
 • рівняння прямої, взаємне розміщення прямої та кола.

13. Геометричні перетворення на площині.

 • поняття про переміщення на площині;
 • означення руху, рівності фігур;
 • симетрія відносно точки, симетрія відносно прямої;
 • паралельне перенесення, поворот;
 • перетворення подібності, властивості подібних фігур, площі подібних фігур;
 • гомотетія.

14. Вектори на площині.

 • поняття про векторні та скалярні величини;
 • модуль вектора, рівність векторів, координати векторів;
 • додавання векторів, умова колінеарності векторів;
 • скалярний добуток векторів, властивості скалярного добутку, скалярний добуток в координатах;
 • застосування векторів при розв’язуванні задач.

15. Початкові відомості зі стереометрії.

 • взаємне розташування прямих та площин в просторі;
 • многогранники;
 •  пряма призма, площа поверхні та об’єм призми;
 • піраміда, площа поверхні та об’єм піраміди;
 • конус, площа поверхні та об’єм конуса;
 • куля, площа поверхні та об’єм кулі.