Фізика 8 клас

8 клас (Тематика та зміст навчального матеріалу)

I семестр

Повторювальний курс

 1. Фізична картина світу, будова речовини (молекули, атоми, нейтрон, протон, електрон), агрегатні стани речовини (рідкий, твердий, газоподібний).
 2. Розмірності фізичних величин, робота з ними, ступеневі показники, скорочені позначення приставок, система СІ.

  Механічний рух

 1. Відносність руху. Траєкторія руху. Прямолінійний рух. Криволінійний рух.
 2. Пройдений шлях, переміщення. Рівняння руху тіла.
 3. Швидкість руху Одиниці вимірювання швидкості. Рівномірний та нерівномірний рух.
 4. Середня швидкість. Поняття швидкості, як величини, що має напрямок
 5. Графічне зображення руху тіла. Графік шляху. Графік швидкості (визначення шляху за графіком швидкості руху).
 6. Обертальний рух. Поняття кута при обертальному руці, зв’язок зі шляхом, пройденим тілом. Поняття кутової швидкості, зв’язок з лінійною швидкістю. Період та частота обертання, зв’язок з кутовою швидкістю.
 7. Коливальний рух. Основні поняття коливального руху, амплітуда, період, частота коливань. Математичний та пружинний маятник.
 8. Звук. Характеристики звуку (інфразвук, ультразвук). Швидкість поширення звуку.

  Взаємодія тіл

 1. Маса як міра інертності тіла. Одиниці вимірювання.
 2. Сила. Динамометр. Одиниці вимірювання. Графічне зображення сил (вздовж однієї осі, правило паралелограма). Зміна швидкості як результат взаємодії тіл.
 3. Сили:
 • Тяжіння. Прискорення вільного падіння. Поняття ваги тіла, невагомості.
 • Пружності (коефіцієнт пружності, поняття деформації). Сила реакції опори.
 • Тертя (тертя спокою, ковзання, кочення, коефіцієнт тертя ковзання).

  Рекомендовані теми для завдань до контрольної роботи за I семестр:

 • Механічний рух: відносність руху, середня швидкість, графіки руху, рівняння руху тіла.
 • Обертальний рух: кутова швидкість, зв’язок з лінійною швидкістю, період, частота обертання.
 • Коливальний рух: математичний, пружинний маятники.
 • Звук: швидкість поширення звуку.
 • Взаємодія тіл: зміна швидкості як результат взаємодії тіл, сила тяжіння, пружності, тертя.

   
  II семестр

  Виштовхувальна сила

 1. Закон Архімеда. Умови плавання тіл.

Тиск

 1. Сила тиску. Одиниці вимірювання тиску. Прибори для вимірювання тиску.
 2. Закон Паскаля.
 3. Атмосферний тиск. Дослід Торрічеллі. Залежність тиску від висоти.
 4. Сполучені сосуди.
 5. Насоси, гідравлічний прес.

  Робота і енергія

 1. Механічна робота. Енергія. Одиниці вимірювання роботи та енергії.
 2. Потужність. Одиниці вимірювання потужності.
 3. Кінетична, потенціальна та повна енергія. Перетворення енергії. Закон збереження енергії.

  Момент сили

 1. Поняття моменту сили. Плече сили. Умови рівноваги тіла, що може обертатися.
 2. Прості механізми. «Золоте» правило механіки. Приклади простих механізмів: важелі першого та другого роду, блоки, похила площина, коловорот, клин, гвинт.
 3. ККД простих механізмів.

  Теплові явища

 1. Температура тіла. Вимірювання для вимірювання температури. Одиниці вимірювання температури.
 2. Внутрішня енергія тіла. Способи її змінення. Теплообмін, теплопередача. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини. Тепловий баланс
 3. Теплота згоряння палива, плавлення та кристалізації. Питома теплота плавлення. Температура плавлення. Випаровування та конденсація. Питома теплота пароутворення. Кипіння. Зміна агрегатних станів води.
 4. ККД нагрівника, «вічний» двигун, принцип дії теплових машин

  Рекомендовані теми для завдань до контрольної роботи за II семестр:

 • Сила Архімеда та умови плавання тіл.
 • Тиск рідин та газів. Гідравлічний прес та сполучені посудини.
 • Робота та енергія: кінетична, потенціальна енергії, закон збереження повної механічної енергії, перетворення енергії, потужність.
 • Прості механізми: «золоте» правило механіки, важелі, блоки, похила площина.
 • Теплові явища: тепловий баланс, теплота згоряння, плавлення, випаровування.
 • ККД простих механізмів та теплових машин.

Електричні явища. Електричний струм

 • Електричні явища. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Закон збереження електричного заряду
 • Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона..
 • Електричне поле. Електричний струм. Дії електричного струму. Провідники, напівпровідники, діелектрики. Струм у металах.
 • Джерела електричного струму. Електричне коло та його основні елементи.
 • Сила струму. Амперметр. Електрична напруга. Вольтметр.
 • Електричний опір. Залежність опору провідника від його довжини, площі перерізу та матеріалу. Реостати.
 • Закон Ома для ділянки кола. Послідовне й паралельне з’єднання провідників.
 • Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля–Ленца. Електронагрівальні прилади.
 • Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея для електролізу. Електричний струм у газах.